Dernek Tüzüğü

INFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI DERNEĞİ’NİN TÜZÜĞÜ

 

MADDE-1-DERNEĞİN ADI İnflamatuar Barsak Hastalıkları Derneği

  DERNEĞİN MERKEZİ

Bayındır Sokak 17/7 06420 Kızılay - Ankara

MADDE-2-DERNEĞİN AMACI

a)

İBH’nın tanı ve tedavisinde en yeni ve doğru bilgileri yurt sathına yaymak, Medikal ve Cerrahi tedavi protokolleri oluşturarak tüm olguların çağdaş yöntemlerle tedavilerini sağlamak,

b)

Ülkemizdeki İBH hastalarının problemlerinin saptanarak bunlara çözüm yolları üretmek, maddi ve manevi katkıda bulunmak, hastaların eğitimi ve rehabilitasyonuna yönelik programlar yapmak,

c)

İBH konusunda bilimsel inceleme ve araştırmaları organize etmek, desteklemek,

d)

Yurt içinde ve dışında İBH ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak üyeli kurumlar oluşturmak,

e)

Yönetim kurulunun öngördüğü zamanlarda panel, seminer, mezuniyet sonrası kurs ve kongre gibi bilimsel faaliyetler düzenlemek,

f)

Derneğe yayın organı kazandırarak yeni bilgi ve deneyimleri ülkenin tüm hekimlerine aktarmak,

g)

İBH alanında çalışanlara yurt içi ve dışında eğitim olanaklarını araştırma, maddi ve manevi destek sağlamaktır.

 

MADDE 3 - DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VE SANATLARI, İKAMETGAHLARI VE TABİYETLERİ

 

 

  NURTEN EROL Gastroenteroloji Profesörü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇAPA) T.C
         
  NURDAN TÖZÜN Gastroenteroloji Profesörü Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi T.C
         
  NECLA OSMANOĞLU Gastroenteroloji Profesörü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi T.C
         
  ALİ GÖREN Gastroenteroloji Profesörü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi T.C
         
  HÜLYA UZUNİSMAİL Gastroenteroloji Profesörü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Cerrahpaşa) T.C
         
  SERAP ARSLAN Gastroenteroloji Doçenti Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi T.C
         
  CANDAN TUNCER Gastroenteroloji Doçenti Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi T.C
         
  AYSEL ÜLKER Gastroenteroloji Bilim Dalı Uzmanı Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi T.C

 

MADDE    4 -    İBH DERNEĞİNE ÜYE OLMA

                    Derneğin asil ve fahri üyelikleri vardır.

                    Asil Üyelik:            Dernekler kanununda yazılı niteliklere haiz olup, dernekçe belirlenen üye aidatını taahhüt eden tıp doktorları, psikologlar, biyokimya uzmanları, vs, hasta ebeveynleri ile konuyla ilgilenen diğer bireyler dernek üyelerinden ikisi tarafından takdim edilerek ve yönetim kurulu kararı ile asil üye olabilirler. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğin kabul yada isteğin reddi şeklinde karara bağlama ve istek sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.

                    Fahri Üyelik:            Yurt içinde ve dışında derneğe yakın ilgi gösterenlere veya İBH için büyük hizmetlerde bulunanlar ile ğn gelişmesinde katkıda bulunanlara yönetim kurulu kararı ile fahri üyelik verilebilir.

MADDE    5 -    ÜYELİKTEN AYRILMA

 

A Her üye dilediği zaman yazılı olarak dernekten istifa edebilir.
B ğn amaçlarına aykırı hareket eden üyeler yönetim kurulunun kararı ile geçici veya kesin olarak dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
C Dernekten çıkarılan üye yönetim kurulunun verdiği karara karşı genel kurulda itirazda bulunabilir. Genel kurul kararını kabul etmeyen ve üyeliğine son verilen üyeler ğn merkezinin bulunduğu şehirdeki mahkemeye müracaat edebilirler.
D Derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin üyeliklerine yönetim kurulunca son verilir. Bu gibi üyelerin yönetim kurulu kararına karşı hiçbir şekilde itirazları olamaz.
E Yıllık aidatı ödemeyen üyeler yazılı iki uyarıya rağmen tutumlarında ısrar etmeleri halinde son uyarıyı izleyen birinci ayın sonundaki yönetim kurulunda üyelikten çıkarılır. Durum yazı ile kişiye bildirilir., üyelik kartının iadesi istenir. Bu gibi kişilerin mazeret beyan ederek yeniden üyelik talep etmeleri halinde o yıldan geçerli ilk üyelik başvuru aidatının 10 katı kendilerinden talep edilir.
F Ölüm üyelerin doğal düşme nedenidir.

 

MADDE    6 -    ÜYELERİN HAKLARI

            Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde üyeler arasında dil, ırk renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile , zümre ve sınıf farkı gösteren hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

            Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

            Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

MADDE    7 -    DERNEĞİN ORGANLARI

                A.    Genel kurul

                B.    Yönetim kurulu

                C.    Denetleme kurulu

                D.    Haysiyet divanı

MADDE    8 -    GENEL KURUL

            Dernek kayıtlı üyeleri, şube yönetim kurulları ve şubece, şube genel kurullarında her 20 üye için seçilecek bir delegeden oluşan en yetkili kuruldur.

 

1

Dernek tüzüğünde belirlenen zamanlarda olağan,

2

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul toplantısı 2 yılda bir Mayıs ayı içerisinde yapılır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

 

 

MADDE    9 -    ÇAĞRI USULÜ

            Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan fazla olamaz.

            Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallinin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.

            Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

            Tüzüğün gazete yayınlandığı günü izleyen altı ay için ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır.

            Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahallin en büyük amiri ğn kendiliğinden dağıldığına karar verir.

MADDE    10 -    TOPLANTI YERİ

            Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde başka bir yerde yapılamaz.

MADDE    11 -    TOPLANTI YETER SAYISI

            Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır

            İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE    12 -    TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

            Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallinin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün saat ve yerde yapılır.

            Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunda düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler.

            11. maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır.

            Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

            Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki sekreter seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar, toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

 

MADDE    13 -    YÖNETİM KURULUNDA KONUŞULACAK KONULAR

            Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE    14 -    GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

            Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

  1- Dernek Organlarının seçilmesi
  2- Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi
  3- Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
  4- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
  5- ğn maddi yatırımları, harcamaları, kazanç kaynağı sağlamak amacıyla girişimleri konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
  6- ğn uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
  7- ğn  kapatılması
  8- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

MADDE    15 -    TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

            Tüzükte yapılacak değişiklikler Genel Kurul toplantısında üyelerin 2/3 ekseriyetinin kabulü ile olur.

MADDE    16 -    YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

            Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında bir ;Dernek Başkanı, Başkan Yardımcısı, Dernek Genel Sekreteri ve Saymanı Seçerler.

MADDE    17 -    YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

            Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

  1- Dernek tüzüğü uyarınca, ğn amacı doğrultusunda en etkin şekilde çalışmasını sağlar.
  2- Dernek tüzüğü uyarınca, ğn amacı doğrultusunda genel ya da bölgesel İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Eğitimi yaptırır.
  3- ğn yayın organının yetki ve sorumluluğunu üstlenip, yayınların düzenli çıkarılmasına ve üyelere ulaştırılmasını sağlamak.
  4- ğn başarılı çalışmalarını sağlamak amacıyla gerektiğinde kalıcı yada geçici personel çalıştırma.
  5- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
  6- ğn gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
  7- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
  8- Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

           ğ başkan temsil eder, sorumlu yönetim kurulu dernek üyelerine koşullar gerektiğinde temsil yetkisi verebilir.

            Yönetim Kurulu, genel kurula karşı sorumludur. Genel Kurula kadar ğn tüzük amaçları doğrultusunda ve etkin bir şekilde çalışmasını denetleme kurulu gözetir. Yönetim Kurulunun yetersizliğini saptaması halinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE    18 -    YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

  1- Senede en az iki defa kararlaştırılan günlerde toplanır. Başkanın çağrısı yada iki üyenin yazılı başvurusu ile olağanüstü toplanabilir.
  2- Toplantı en az üç kişi ile gerçekleşir, karalar salt çoğunlukla alınır, eşitlik halinde başkanın oyu ağırlıklıdır. Görevden ayrılan üye yerine yedek liste sırasına göre yedek üyeler görevi üstlenir. Toplantıya mazeretsiz üç kez katılmayan üyenin görevine Yönetim Kurulu kararı ile son verilir.
  3- Çeşitli nedenlerle Yönetim Kurulu sayısında görevi yürütecek yeterli çoğunluk kalmadığında genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişi bir ay içerisinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

 

MADDE    19 -    DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

             Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

            Yönetimden sorumlu kentin denetim kurulu ğn tüm şubelerini denetleme yetkisine sahiptir. Şubelerin kazançlarını inceleyerek dernek ana kasasına gelirin yeterince ve zamanında ulaşmasında yetkili ve sorumludur.

MADDE    20 -    HAYSİYET DİVANI TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

            Haysiyet Divanı üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

            Haysiyet Divanı, ğn amacına aykırı davrananlar hakkında tatbikat açar ve görüşünü yönetim kuruluna bildirir.

MADDE    21 -    ÇALIŞMA ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

            Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Denetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile ğn diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ile ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE    22 -    KENT ŞUBELERİNİN KURULUŞLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

             İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ğ gerçekte bir şubeler topluluğudur.

Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır, bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği, ikametgahı ve tabiyeti ile şube adresi bildirilir ve yazıya dernek tüzüğünden bir örnek ile yetki belgeleri eklenir

            Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

            Şubenin görevleri şunlardır:

            Dernek tüzüğü uyarınca amacı doğrultusunda en etkin şekilde çalışmasını sağlar.

            Şube Denetim Kurulu, Dernek Denetim kuruluna karşı sorumlu olarak çalışır ve kendi şubesinin her türlü çalışmasını ve mali işlerini denetler.

MADDE    23 -    ŞUBENİN ORGANLARI

                    1-    Genel Kurul

                    2-    Yönetim Kurulu

                    3-    Denetleme Kurulu ve Denetçi oluşturur.

MADDE    24 -    ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube Genel Kurulunca aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

  1- Şube organlarının seçilmesi
  2- Yönetim ve denetleme kurumları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
  3- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
  4- Dernek Gene Kuruluna katılacak delegeleri seçmek (Her yirmi üye için bir delege)

 

MADDE    25 -    ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ GÖREV VE YETKİLERİ

            Yönetim Kurulu beş asil ve baş yedek üyeden teşekkül eder. Genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kuruluna seçilen üyeler kendi aralarından bir Dernek Başkanı, Başkan Yardımcısı, Dernek Genel Sekreteri ve Saymanını seçerler.

MADDE    26 -    ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

  1- Dernek tüzüğü uyarınca, ğn amacı doğrultusunda ğn en etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak.
  2- Eğitim komisyonu önerileri doğrultusunda İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları eğitimi yaptırmak.
  3- ğ başkan temsil eder ancak, sorumlu yönetim kurulu dernek üyelerine koşullar gerektiğinde temsil yetkisi verebilir.
  4- Yönetim kurulu genel kurula karşı sorumludur. Genel kurula kadar, ğn tüzük amaçları doğrultusunda ve etkin bir şekilde çalışmasını denetleme kurulu gözetir. Yönetim Kurulunun yetersizliğini saptaması halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

 

MADDE    27 -    ŞUBE DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

             Genel kurulca seçilir. Bu kurulu denetleme görevini dernek tüzüğündeDenetleme kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere tespit edilen esas ve usullere göre altbir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.ı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar

MADDE    28 -    DERNEĞİN GELİRLERİ VE MALİ HÜKÜMLERİ

                ğn gelirleri şunlardır :

 

  1- Üye ödentileri
  2- Bağışlar
  3- Hükümet, Belediye, Dernekler, Müesseseler ve diğer teşekküller tarafından yapılacak yardımlar,
  4- Dernekçe düzenlenen balo, konser, yayınlar, kongreler ve buna benzer çalışmalardan elde edilecek gelirler,
  5- Şube gelir kaynakları Madde-28’ deki gibidir. Şubeler yıllık üye ödentilerinin yarısını, diğer yollardan sağlanmış yıllık toplam gelirin %20’ sini ğm yönetim kurulunun hesabına gönderirler. Şubelerden aktarılan bu meblağlar dernek hesabı olarak şubenin kendi hesabından ayrı tutulur. Dernek yönetiminden sorumlu Yönetim Kurulu dernek adına düzenlediği bilimsel toplantılardan elde ettiği kazancı dernek hesabına yatırırlar. Yönetimden sorumlu şubeye yapılan bağışlarda, bilimsel toplantı dışında düzenlenen sosyal etkinliklerden elde edilen kazançları yönetimden sorumlu şube kendi hesabına geçirir ancak bu kazancın %20’ si diğer şubelerde olduğu gibi dernek hesabına aktarılır.
  6- ğn paraları Milli Bankalardan birine yatırılır. Bankalardan para Başkan, Sekreter, Saymandan ikisinin ortak imzası ile çekilir. Yönetim Kurulunun saptayacağı kadar para saymanın sorumluluğunda dernek kasasında tutulabilir.
  7- Başkan aynı zamanda ödeme amiridir. Masraf ve ödeme evrakında sayman imzası bulunur.
  8- Bu faaliyetler sürdürülürken sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine kazanç üzerinden hisse verilemez.

 

MADDE    29 -    ÜYE AİDATLARI

            Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 2.000.000.-TL sıdır.

MADDE    30 -    YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİSİ

            ğn yabancı ülkelerdeki Dernek ve Kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmesi veya Yabancı Derneklerin ve Kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini ve/veya temsilcilerini Yurt dışına göndermesi, Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca verilecek izne bağlıdır.

MADDE    31 -    YASAK FAALİYETLER

 

  1-  Dernek, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği bildirilen çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamaz.
  2- 2908 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde Dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteremez.
  3- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kolluk Kuvvetlerinin hizmetleri ve mensuplarının bütün hakları ile ilgili kanuni hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyetlerde bulunamaz.
  4- Dernek yöneticileri, ğ temsilen tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını bu yolda harekete teşvik edemezler.

 

MADDE    32 -    GENEL KURUL KARARLARI İLE FESİH

             Dernek Genel Kurulu her zaman ğn feshine karar verebilir. Genel Kurulun ğn feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluluğun sağlanamaması halinde dokuzuncu maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

            ğn feshi beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki idare amirliğine Yönetim Kurulu tarafından yazı ile bildirilir.

            Bir ğn kapatılması için dava açıldıktan sonra, ğn Genel Kurulu tarafından fesih kararı, açılmış davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olamaz.

MADDE    33 -    MAHKEME KARARI İLE FESİH

 

  1- Yetkili mercilerce onuncu madde gereğince yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içinde giderilemezse
  2- Olağan Genel Kurul toplantısının zamanında yapılmaması halinde denetleme kurulunun veya üyelerinin 1/5’inin yazılı talebi üzerine, yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmaz ise, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimliği üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırması için görevlendirir. Yine de toplantı gerçekleşmezse dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğinin yazılı ihtarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine asliye hukuk mahkemesinin kararı ile feshedilir. Cumhuriyet Savcısı davada bulunur.

 

MADDE    34 -    KENDİLİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA

            Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği zaman veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 25. Maddede belirtilen yeter sayısının bulunmaması nedeniyle üstüste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılmadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendilinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur. 

MADDE    35 -    DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

            Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan ğn mal, para ve haklarının tasfiyesi Genel Kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa ğn bütün para mal ve hakları hazineye intikal eder.

            ğn mahkemece kapatılması halinde de bütün para, mal ve hakları hazineye intikal eder.