Derneğe Üye Olma

İBH DERNEĞİNE ÜYE OLMA

Derneğin asil ve fahri üyelikleri vardır.

            Asil Üyelik: Dernekler kanununda yazılı niteliklere haiz olup, dernekçe belirlenen üye aidatını taahhüt eden tıp doktorları, psikologlar, biyokimya uzmanları, vs, hasta ebeveynleri ile konuyla ilgilenen diğer bireyler dernek üyelerinden ikisi tarafından takdim edilerek ve yönetim kurulu kararı ile asil üye olabilirler. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğin kabul yada isteğin reddi şeklinde karara bağlama ve istek sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.

            Fahri Üyelik: Yurt içinde ve dışında derneğe yakın ilgi gösterenlere veya İBH için büyük hizmetlerde bulunanlar ile derneğin gelişmesinde katkıda bulunanlara yönetim kurulu kararı ile fahri üyelik verilebilir.

            İBH derneğine üye olmak için ÜYELİK BAŞVURU belgesini doldurup ‘’ Garanti Bankası Atatürk Bulvarı şubesi 710-6299690 YTL ’’ nolu hesaba 2.000.000,-TL aidat dekontu ile birlikte dernek adresine gönderiniz.

ÜYELİKTEN AYRILMA

             Her üye dilediği zaman yazılı olarak dernekten istifa edebilir.

            Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden üyeler yönetim kurulunun kararı ile geçici veya kesin olarak dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

            Dernekten çıkarılan üye yönetim kurulunun verdiği karara karşı genel kurulda itirazda bulunabilir. Genel kurul kararını kabul etmeyen ve üyeliğine son verilen üyeler derneğin merkezinin bulunduğu şehirdeki mahkemeye müracaat edebilirler.

            Derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin üyeliklerine yönetim kurulunca son verilir. Bu gibi üyelerin yönetim kurulu kararına karşı hiçbir şekilde itirazları olamaz.

            Yıllık aidatı ödemeyen üyeler yazılı iki uyarıya rağmen tutumlarında ısrar etmeleri halinde son uyarıyı izleyen birinci ayın sonundaki yönetim kurulunda üyelikten çıkarılır. Durum yazı ile kişiye bildirilir., üyelik kartının iadesi istenir. Bu gibi kişilerin mazeret beyan ederek yeniden üyelik talep etmeleri halinde o yıldan geçerli ilk üyelik başvuru aidatının 10 katı kendilerinden talep edilir.

            Ölüm üyelerin doğal düşme nedenidir.

 ÜYELERİN HAKLARI 

            Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde üyeler arasında dil, ırk renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile , zümre ve sınıf farkı gösteren hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

            Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

            Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.