Anti-tumor necrosis factor’ün ülseratif colit hastalığı tedavisindeki etkinliği

Tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) inflamatuvar barsak hastalıkları patogenezinde rol almakta ve TNF-alpha’ya karşı monoklonal antikor, infliximab, Crohn hastalığı tedavisinde etkin bir ajandır.

Klinik öncesi çalışmaların bir kısmında aynı ajanın ülseratif kolit (ÜK) tedavisinde de önemli olabileceği bildirilmiş. American Journal of Gastroenterology dergisinde yayınlana bu çalışmada ABD’nden bir araştırıcı takımı, 4 ayrı enstitünün infliximab kullanan tüm ÜK hastalarını anlizini yapmış ve ÜK’te infliximab tedavisinin etkinliği ve tedaviye verilen cevabı öngören faktörleri araştırmış.

Toplam 27 hasta değerlendirilmiş. Bunların %37’si yatan, %63’ü ayaktan hastalarmış. Yine bu hastaların %52’sinde tek, %48’inde çoklu (2-15) infüzyon kullanılmış. Hastaların hastalık aktivite indeksleri belirlenmiş.

Bulgular;

Hastaların %44’ünde remisyon, %22’sinde parsiyel cevap sağlanmış. Dokuz hastada cevap olmamış ve bunların 5’i total kolektomi ile sonuçlanmış.

Cevaba ulaşmak için geçen ortanca süre 4 gün, cevabın süresi ortancası 8 hafta bulunmuş. Cevap veren 18 hastanın 9’unda relaps gelişmiş. Ve bu relaps gelişen hastaların %95’i tekrarlayan infüzyonlarla başarılı şekilde tedavi olmuş.

Cevabı etkileyen faktörler analizinde, steroide dirençli vakaların dirençli olmayanlara göre infliksimab tedavisine cevabıda düşük bulunmuş (sırası ile %33’ e karşın %83).
İnfliksimab tedavisine cevabı etkileyen başka faktör saptanmamış.

Tüm çalışmada 2 vakada ciddi yan etki saptanmış. Bunlardan biri ölüm ile sonuçlanmış.

Dr. Chinyu Su ve arkadaşları çalışmalarının öncül bulguları ışığında infliximab’in ÜK tedavisinde, medikal olarak dirençli vakalar dahil etkin olduğunu belirtmişler. Kortikosteroid tedavisine dirençli vakaların infliksimab’e de cevabsız olma eğiliminde olabileceğini vurgulamışlar. Randomize kontrollü çalışmaların gerekliliği belirtilmiş.

Am J Gastroenterol 2002; 97(10): 2577-84