İnflamatuvar Barsak Hastaları Optimal Tedavi Alıyorlar mı?

American Journal Of Gastroenterology, 2005; 100: 1357-1361
Sarathchandra I. Reddy, Sonia Friedman et al.

İnflamatuvar barsak hastalarının optimal tedaviyi alması için bugüne kadar pek çok tanı ve tedavi kılavuzu yayınlanmış ve uygulanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada amaç, İBH tanısı almış ve bir gastroenterolog tarafından takip altındayken ikinci bir görüş için bir üst merkeze refere edilen 65 hastanın uygulanmış olan tedavinin değerlendirilmesidir. Hastaların 59 u tedaviye rağmen aktif dönemde iken 9 u asemptomatikti.

5 ASA tedavisi alan 33 hastanın 21’i (% 64) maksimum doza çıkılarak tedavi edilmemişti.
Distal tutulumu olan 12 hastanın 9’u (% 75) rektal aminosalisilat tedavisi almamıştı.
Steroid tedavisi alan 35 hastadan 27’sinde (% 77) steroid tedavisi 3 aydan fazladır devam ediyordu.
Bu 27 hastanın 16’sında (% 59) steroid dozunu azaltmaya yönelik olarak yardımcı ilaçlar (6 MP, Azathioprine veya Infliximab) başlanmamıştı.
6 MP ve Azathioprine alan 11 hastanın 9’u (% 82) suboptimal dozlarda tedavi almışlar ve ilaç dozu artırılmamıştı.
Uzun süreli steroid tedavisi alan 27 hastanın 21’i (% 78) metabolik kemik hastalığını koruyacak yeterli ek tedavi almamışlardı.
Displazi açısından kolonoskopik tarama kriterlerine uyan 9 hastanın 3’üne (% 33) uygun bir zamanda kolonoskopi yapılmamıştır.

Bu çalışma sonuçları inflamatuvar barsak hastalarının optimal tıbbi tedaviyi almadıklarını göstermektedir. Özellikle 5 ASA ve immunomodülatör ilaçlar suboptimal dozlarda, steroidler gerektiğinden uzun süre ve beraberinde dozu azaltmaya yardımcı olacak ilaçlar eklenmeden kullanılmaktadır. Ayrıca metabolik kemik hastalıklarının önlenmesine yönelik yeterli tedavi ve kolorektal kanser taraması için yeterli tarama yapılmamaktadır.