İnflamatuvar Barsak Hastalığının Medikal Tedavisinin Genel Prensipleri

Gastroenterol Clin N Am. 33 (2004) 191–208.
Sonia Friedman

İBH’nın optimal medikal tedavisi düşünüldüğünde, her hastanın özellikli gereksinimlerine göre tedavinin bireyselleştirilmesi en önemli noktadır. Hastanın yaşam kalitesinin sağlanması en önemli hedef olup bu mesalamin, 6-MP, infliksimab veya endikasyonu olduğunda cerrahi ile sağlanır. Ülseratif kolit için, distal hastalıkta topikal tedavinin faydalı olabileceğinin ve 5-ASA’nın daha yüksek dozları ile daha iyi yanıt alınacağının akılda tutulması önemlidir. Budesonid hafif ve orta derecede ileit ve sağa lokalize kolitlerin tedavisinde ümit vericidir. İnfliksimab, orta ve şiddetli inflamatuvar ve fistülizan CH’nın tedavisinde etkilidir. ÜK ve CH’nın her ikisi için, kortikosteroidler remisyonun sağlanmasında etkilidir ancak idamesinde değildir. 6-MP-AZA her iki hastalıkta da remisyonun sağlanmasında efektiftir. Hastalık aktivitesini ve yaşam kalitesini belirleyecek çabuk ve basit yöntemler vardır ve bu skalalar poliklinik bazında hergün kullanılabilir. Kronik olmasına rağmen, tıbbi tedavide yeni gelişmeler ve hem doktorların hem de hastaların çabası İBH’nı daha tolere edilebilir hale getirecektir.