Ülseratif Kolitli ve Primer Sklerozan kolanjitli hastalarda kemopreventif ajan olarak ursodeoksikolik asit

Gastroenterology 2003;124:889-893
Darell et al

Klinik öncesi çalışmalarda ursodeoksikolik asitin (UDKA) kolon kanseri kemopreventif ajanı olarak etkili olduğu görülmüştür. İlave olarak, yakın tarihli bir raporda ülseratif kolitli (ÜK) ve primer sklerozan kolanjitli (PSK) hastalarda kolorektal displazi geliştirme riskini azaltabileceği de ileri sürülmüştür. UDKA’in kolorektal neoplazi üzerindeki etkisini randomize, plasebo kontrollü bir çalışma çerçevesinde ÜK’li ve PSK’li bir grup hastada değerlendirmeyi hedefledik.

Merkezimizde daha önce yürütülen randomize, plasebo kontrollü PSK’de UDKA terapisi çalışmasına katılmış aynı zamanda ÜK’li hastaları, plasebo ile karşılaştırıldığında UDKA’in kolorektal displazi ve kanser geliştirmesi üzerindeki etkisini ölçmek maksadıyla izledik.

Elli iki hasta, toplam 355 kişi-yıl boyunca izlendi. Başlangıçta UDKA almak üzere atanan hastaların kolorektal displazi veya kanser geliştirme relatif riski 0.26 idi (%95’lik güven aralığı, 0.06 –0.92; P _ 0.034). Başlangıçta plasebo grubuna atanan hastaların çoğu zaman içerisinde UDKA aldı. Bu hastaların etkin terapiye başlamaları ile UDKA grubuna atanmaları, koruyucu etkinin büyüklüğünü değiştirmedi (relatif risk, 0.26; %95 güven aralığı, 0.07– 0.99; P _ 0.049).

UDKA, ÜK’li ve PSK’li hastaların kolorektal displazi geliştirme riskini anlamlı derecede azaltmaktadır.