Crohn hastalığı tedavisinde kullanılmaya başlanan Natalizumab’in etkinliği ile infliximab ve benzeri diğer biyolojik ajanların etkinliği arasında fark varmı?

Natalizumab alfa-4 integrinlere karşı oluşturulmuş insan monoklonal antikor’udur. İntegrinler inflamatuvar hücrelerin yapışma (adhesion), yer değiştirme (migrasyon) ve aktivasyon işlevlerinde görev almaktadır. Dolayısı ile İBH’ğında oluşan, inflamatuvar hücrelerin lamina propria içerisine doğru olan göçleri, alfa-4 integrine karşı oluşturulan antikor olan Natalizumab tarafından engellenmektedir. En azından mekanizmanın bu şekilde işlediği düşünülmektedir.
“The New England Journal of Medicine” dergisinde son dönemde yayınlanan çalışmada 3mg/kg dozda, 4 hafta ara ile verilen 2 doz natalizumab tedavisinin Crohn hastalığında etkin olduğu bildirilmektedir. Tek doz 5mg/kg infüzyon şeklindeki infliximab tedavisinin etkinliği ile karşılaştırılırsa aşağıdaki şekilde bir sonuç görülüyor;
Natalizumab Plasebo İnfliximab Plasebo
Cevap hızı (%) 71 38 82 17
Remisyon hızı (%) 44 28 48 4

Her iki ilaç içinde, etkinlikleri plasebo ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak fark saptanmış. Yaklaşık olarak cevap ve remisyon oranlarıda birbirine benzer görünüyor. Yan etki profili açısından natalizumab çok daha güvenli görünmektedir. Yüzde iki vakada infüzyona bağlı reaksiyon bildirilmiş, ayrıca diğer yan etkiler (karın ağrısı, artralji, kolit, grip benzeri bulgular, başağrısı ve bulantı) plasebodan farksız olarak saptanmış. Doğal olarak daha kesin bir yargıya varmak için, her iki ilacın karşılaştırılacağı tek bir çalışma gerekmektedir.
Klinik kullanım için onay alır ise natalizumab’de, infliximab gibi Crohn için kullanılan diğer ilaçlara cevap vermeyen hastalarda kullanılabilecek. Etki mekanizmaları farklı olduğu için natalizumab ile infliximab birlikte kombinasyan tedavisi şeklinde kullanılabilecektir.
Kaynaklar
1. Ghosh S, Goldin E, Gordon FH, et al. Natalizumab for active Crohn's disease. N Engl J Med. 2003;348:24-32.
2. Targan SR, Hanauer SB, van Deventer SJ, et al. A short-term study of chimeric monoclonal antibody cA2 to tumor necrosis factor alpha for Crohn's disease. Crohn's Disease cA2 Study Group. N Engl J Med. 1997;337:1029-1035.