İnflamatuvar barsak hastalıklarının ekstraintestinal bulguları

İngiltere, Londra’da St Mary Hastanesi’nden bir grup araştırmacı inflamatuvar barsak hastalıkları (İBH) na eşlik edebilen eritema nodozum, üveit, artrit ve diğer ekstraintestinal bulguları ve bunların birbiri üzerine bindiği (“overlap”) durumları araştırmışlar.

Araştırmacılar kinik görünüm, oküler inflamasyon ve eritema nodozumun HLA-B, HLA-DR ve TNF-alfa ilişkisi ve bunların İBH’na ait artritlerle olan klinik ve immünogenetik bağlantısını araştırmışlar.

Eritema nodozum ve oküler inflamasyon verileri, Ülseratif kolit (ÜK) hastalığı olan 976 ve Crohn hastalığı (CH) olan 483 hastanın, dosya notları ve sorgulama formlarından elde edilmiş.

Bu hastaların 39’unda eritema nodozum, 50’sinde oküler inflamasyon varmış. Her iki bulgu kadın hastalarda ve ÜK hastalarına göre CH’nda daha sık gözlenmiş.

Üveiti olan hasta grubunda tip 1 ve tip 2 periferal artrit ve ankilozan spondilit, eritema nodozumu olan hasta grubunda tip 1 artrit artmış olarak saptanmış. Ancak bunların dışında üveit ve eritema nodozum arasında bir birliktelik (overlap) saptanmamış.

Üveit ve HLA-B27, HLA-B58 ve HLA-DR103 arasında bağımsız ilişki (independent association) saptanmış. Ayrıca eritema nodozum ve HLA-B62 arasında düşük dereceli korelasyon bulunmuş. HLA-B lokusunda nadir görülen allellerin daha sık olduğu, genel bir yeniden yapılanma olduğu bildirilmiş. Araştırmacılar HLA-B’den çok, yakınlarında bir genin eritema nodozum gelişimi için önemli olabileceğini söylüyorlar. Ayrıca eritema nodozum ile 1031 TNF-alfa arasında çok güçlü bir ilişki olduğunu saptamışlar.

Orchard ve arkadaşları sonuç olarak yaptıkları çalışmanın, 6. kromozomun HLA bölgesindeki genlerin İBH’daki ekstraintestinal bulguların gelişmesinde önemli rol oynadığı hipotezini desteklediğini söylemişler. Dahası, bu genler arasındaki bağlantı dengesizliğinin İBH’daki ekstraintestinal bulguların birbiri üzerine bindiği (“overlap”) klinik sendromların nedeni olabileceği yorumunu yapmışlar.

Gastroenterology. 2002 Sep;123(3):714-8.